Naše odvětví

Udržitelný rozvoj

Věříme, že naše znalosti a zodpovědné jednání v rámci chemického průmyslu pomohou trvale udržitelnému rozvoji, a proto investujeme nemalé úsilí do projektů založených na recyklaci surovin a úsporných technologií. Věnujeme se vývoji produktů, které chrání a zlepšují životní prostředí. Neustále inovujeme stávající produkty tak, aby byly maximálně bezpečné a ekologické.

udržitelný rozvoj

Logickým vyústěním našeho zaměření na ochranu životního prostředí je zapojení do programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (od roku 1997). Jedná se o celosvětovou dobrovolnou iniciativu chemického průmyslu zaměřenou na udržitelný rozvoj zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, zlepšováním ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA), v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC) a u nás Svazem chemického průmyslu České republiky.

Je nám ctí, že pravidelně od roku 1998 získáváme Osvědčení za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů tohoto programu.

Cíle udržitelného rozvoje

Jako lídr v oboru si uvědomujeme, že svojí aktivitou zasahujeme do společnosti i životního prostředí, a cítíme vůči oběma značný závazek. Současně věříme, že v dlouhodobém horizontu lze růstu firmy a ekonomického úspěchu dosáhnout, jen pokud je v souladu s chováním odpovědným vůči svému okolí.

Naše práce vychází z poctivého přístupu k zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům. A z našeho přesvědčení vycházejí i cíle udržitelného rozvoje, které jsme si stanovili:

 • dodržování zásad etického podnikání,
 • vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí,
 • systematické snižování energetické náročnosti výroby, infrastruktury a podpůrných procesů,
 • zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie,
 • ochrana životního prostředí,
 • snižování uhlíkové stopy,
 • zodpovědné nakládání s odpady a chemickými látkami,
 • recyklace obalových materiálů,
 • ochrana zdraví zaměstnanců i zákazníků,
 • bezpečnost práce,
 • napomáhání v osobním rozvoji, seberealizaci a zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
 • podpora a rozvoj sociálního dialogu,
 • prevence havárií.
Ochrana životního prostředí a zdraví zaměstnanců

Ochranu životního prostředí vnímáme jako nedílnou součást naší práce.

Základními pilíři naší strategie jsou:

 • hledání příležitostí k dalšímu rozvoji v oblasti recyklace použitých materiálů a jejich přeměny na produkty s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky,
 • vývoj nových technologií šetrných k životnímu prostředí.

Uhlíková stopa

Dlouhodobým cíleným snižováním uhlíkové stopy přispíváme k ochraně klimatu a omezení zátěže planety emisemi vedoucími ke skleníkovému efektu.

Ochrana ovzduší

I když dochází k pravidelnému snižování povolených limitů pro jednotlivé znečišťující látky, nedochází u nás dlouhodobě k překročení emisních limitů. Naopak, mezi významné znečišťovatele ovzduší nepatříme. 

Průmyslové odpady

V průběhu celého výrobního procesu dlouhodobě klademe důraz na kontinuální snižování odpadů a omezování jejich nebezpečných vlastností. Díky našim cílevědomým aktivitám a projektům se zaměřením mj. na lepší výtěžnost vstupních surovin, měnicí se struktuře produkovaného sortimentu a v neposlední řadě zpracování tzv. Environmentálního desatera se nám podařilo produkci odpadů v roce 2022 opět snížit.

Pokud jde o obalové materiály, spolupracujeme s firmou EKO-KOM, která zajišťuje jejich zpětný odběr a využití.

Napříč všemi průmyslovými odvětvími se však stále zřetelněji projevuje budoucí nedostatek surovinových i energetických zdrojů ruku v ruce s jejich plýtváním. Selský rozum ve spojení s vysokou odborností našich zaměstnanců a principy cirkulární ekonomiky nás vede k hledání příležitostí našeho dalšího rozvoje v recyklaci použitých materiálů a jejich transformaci v produkty s vysokou přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Nejrůznější odpadní materiály tak využíváme jako zdroje pro další výrobu, čímž šetříme zdroje přírodní. Příkladem jsou odpady ze zinkoven a moříren (zinkový popel, kyselé mořicí roztoky), které technologicky upravujeme do požadované formy pro následné využití k výrobě chloridu zinečnatého.


Ochrana vod

Důležitou součástí udržitelného rozvoje je hospodaření s vodou. Prostřednictvím inovací výrobních technologií jsme zajistili výrobu proti úniku závadných látek a odpovídající skladování materiálu. Abychom měli jistotu, že vodní toky v okolí závodu zůstanou čisté, vybudovali jsme vlastní dvoustupňovou čistírnu odpadních vod.  V tomto roce mírně stoupla spotřeba vody na jednotku produkce vlivem změny skladby produktového portfolia a s tím spojenou zvýšenou hygienou zaměstnanců ještě nad rámec předchozích protiepidemiologických opatření. 


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vážíme si našich pracovníků, kteří jsou hlavním zdrojem úspěchu firmy, a vytváříme pro ně pracovní prostředí, v kterém se cítí dobře. Neustále zlepšujeme procesní bezpečnost výroby, k níž máme vypracovanou podrobnou bezpečnostní dokumentaci. Pravidelně se také podrobujeme kontrolám orgánů státní správy. Největší důraz ovšem klademe na prevenci.

Prevence havárií

Každých pět let spolupracujeme s Moravskoslezským krajem, jeho hasičským záchranným sborem a Městem Bohumín na vydání informačního letáku o rizicích, které by mohla způsobit případná havárie naší chemičky. Obyvatelé Bohumína v něm najdou informace, jak reagovat v případě nebezpečí, jak v krizové situaci postupovat a nechybí ani kontakty na všechny důležité instituce, kde mohou zjistit další podrobnosti. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů